งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดทำการอบรมการประชุมกรณีศึกษา (Case conference)สำหรับการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาล

การประชุมกรณีศึกษา (Case conference)สำหรับการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาล ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetingเมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา

By |2022-09-09T22:26:29+07:009 กันยายน 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดทำการอบรมการประชุมกรณีศึกษา (Case conference)สำหรับการดูแลผู้รับคำปรึกษารายกรณีของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9 ผ่านระบบ Videoconference

By |2022-07-29T16:53:40+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9 ผ่านระบบ Videoconference

By |2022-07-29T16:48:25+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบ ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์

By |2022-07-29T16:43:44+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลจังหวัดสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลจังหวัด ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผ่านระบบ Videoconference ระหว่างวันที่

By |2022-07-29T16:39:03+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการภาวะเสพติด” แก่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลจังหวัดสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

การจัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมที่เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาในระบบศาล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมที่เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาในระบบศาล ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชาติวุฒิ

By |2022-07-29T16:34:31+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การจัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมที่เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาในระบบศาล

การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์

By |2022-07-29T16:30:55+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมครอบครัวบำบัดสำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผ่านระบบ Videoconference

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผ่านระบบ Videoconference โปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565

By |2022-07-29T16:27:53+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผ่านระบบ Videoconference

การประชุมสัมมนา “การนำเสนอผลการศึกษาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสารเสพติดจากงานนิติเวชศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2564”

การประชุมสัมมนา "การนำเสนอผลการศึกษาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสารเสพติดจากงานนิติเวชศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2564" เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม

By |2022-07-29T16:20:02+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา “การนำเสนอผลการศึกษาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสารเสพติดจากงานนิติเวชศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2564”
Go to Top