รู้จักเรา

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

สืบเนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดที่ผ่านมาเกิดผลผลิตทางวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และประการสำคัญคือการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เกิดพื้นที่ชุมชนที่เป็นต้นแบบและมีประสบการณ์ในการทำงานป้องกันปัญหาสารเพติดที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับบริบททางสังคมนักวิชาการ นักพัฒนาและผู้ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ จึงเห็นควรร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดขึ้น

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

Organization Team

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
นาย กิตติชัย เหลืองกำจร
นาย กิตติชัย เหลืองกำจรรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
นาย นเรศ สงเคราะห์สุข
นาย นเรศ สงเคราะห์สุขกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
นางสาว ใจรัตน์ จตุรภัทรพร
นางสาว ใจรัตน์ จตุรภัทรพร กรรมการบริหารมูลนิธิฯ
นาย วัชรพงศ์ พุ่มชื่น
นาย วัชรพงศ์ พุ่มชื่นกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และผู้จัดการ
นาง ปรียาภรณ์ ปริญญารักษ์
นาง ปรียาภรณ์ ปริญญารักษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และ เหรัญญิก

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ