กิจกรรมต่างๆขององกรค์

ประชุมที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 ปี 2566

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566  มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดดำเนินการจัดการประชุมที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายภาคประชาชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

By |2024-01-14T21:15:56+07:0025 มิถุนายน 2023|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 ปี 2566

การสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 6

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 6 เรื่อง

By |2023-06-14T10:40:33+07:0031 พฤษภาคม 2023|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 6

การสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 5

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือจัดการสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายภาคีวิชาการภาคเหนือตอนบน “สถานการณ์ทางสังคมบริบทภาคเหนือตอนบน

By |2023-06-14T10:29:25+07:0030 พฤษภาคม 2023|กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 5

เวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด (ครั้งที่ 1)

"แม้จะมีความแตกต่างของผู้คน วิถีความเชื่อ และบริบทพื้นที่ทางสังคมแต่มีโจทย์ร่วมที่เหมือนกันคือ การมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนในชุมชน" เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (SAAF)

By |2023-04-17T19:19:36+07:007 เมษายน 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน เวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด (ครั้งที่ 1)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

By |2023-04-17T19:05:48+07:0017 มีนาคม 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการ CBDACพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา

"โลกสมัยใหม่ต้องการการเรียนรู้สูงมากเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง" เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้โครงการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก.1)

By |2023-03-13T20:08:31+07:0013 มีนาคม 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการ CBDACพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

"แม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ แต่เราก็ได้กำไร(ประสบการณ์ การเรียนรู้)" เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้โครงการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ สนับสนุนโดย

By |2023-03-13T20:01:10+07:0013 มีนาคม 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาสุรายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDAC) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

"เพราะพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ จึงส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างปัญหายาเสพติดจึงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเรา เป็นเรื่องของทุกคน" เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ

By |2023-02-18T14:29:23+07:0018 กุมภาพันธ์ 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาสุรายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDAC) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

“ยอมรับความจริง มีระบบกลไกการตรวจสอบ” เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ยอมรับความจริง มีระบบกลไกการตรวจสอบ" หลักการพื้นฐานกับพื้นที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ (เรียนรู้/ปรับตัว/รับมือกับการเปลี่ยนแปลง) เพื่อ จัดการกับมายาคติ(Bias)   วันที่ 4 กุมภาพันธ์

By |2023-02-05T21:29:59+07:005 กุมภาพันธ์ 2023|Safezone, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน “ยอมรับความจริง มีระบบกลไกการตรวจสอบ” เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
Go to Top