โครงการศึกษาบทเรียนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ครั้งที่ 10 “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 

กรณี พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องยาเสพติด (United Nations General Assembly Special Session on Drugs, UNGASS, 2016) ได้มีข้อสรุปให้มีการให้ความสำคัญแก่การแก้ปัญหายาเสพติด โดยคำนึงถึงการให้คุณค่าแก่ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ประเทศภาคีสมาชิก ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการดูแลผู้เสพสารเสพติดด้านสุขภาพและสังคม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคประชาสังคม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมของไทย ได้ตอบสนองแนวทางดังกล่าว 

READ MORE

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดสารเสพติดจากงงานนิติเวชศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปี 2562

ประเทศไทยมีแพทย์นิติเวชกระจายอยู่ในหลายสถาบันทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเหล่านี้มีการตรวจชันสูตรพลิกศพและตรวจสารพิษหรือสารเสพติดจากศพทั้งสิ้น หากสามารถนำข้อมูลผลการตรวจสารเสพติดจากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยมาวิเคราะห์ร่วมกัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดและแนวโน้มของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทยซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาซึ่งแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไปในอนาคต

READ MORE