SAFEZONE

หาทางออกจากปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์

พื้นที่ปลอดภัย

หาทางออกจากปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์

โครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ

ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

กระบวนการยุติธรรม

สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม

สารเสพติดพืชเสพติด

เผยแพร่งานวิชาการเกี่ยวกับพืชเสพติดและสารเสพติด

สารเสพติดพืชเสพติด

สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืชเสพติดและสารเสพติดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

ข่าวเด่น

Go To News

สื่อเผยแพร่

ดูภาพทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง