วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด พื้นที่ลูโบะบาตู หมู่ 4 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนครัวเรือนบ้านลูโบะบาตู ม.4 ได้เข้าใจถึงปัญหาและโทษของยาเสพติดและได้ระดมพลังสมองในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย

ให้กับเยาวชนและสมาชิกในหมู่บ้านและมุ่งสู่จุดหมายการเป็นหมู่บ้านในฝัน ผ่านกระบวนการ ร่วมกันรับผิดชอบ, ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ร่วมกันพัฒนาศักยภาพเยาวชน,ร่วมกันพัฒนาสถาบันครอบครัว ณ มัสยิดมูฮัมมาดียะห์ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยได้ข้อสรุปของกิจกรรมร่วมกันดังนี้

  • การพัฒนาบทบาทเยาวชน ครัวเรือนในหมู่บ้าน
  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในสถาบันครอบครัว การอยู่ร่วมกัน
    โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง และเยาวชน(Junior)
    ได้รับโอกาสเพื่อต่อยอดตามเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน