เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ภูมิภาคและการติดตาม (Monitoring) ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ภาคเหนือตอนบน 18 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดลำพูน สร้างสรรค์กิจกรรมโดย เครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ , มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส.
————————————————-