แม้จะมีความแตกต่างของผู้คน วิถีความเชื่อ และบริบทพื้นที่ทางสังคมแต่มีโจทย์ร่วมที่เหมือนกันคือ การมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (SAAF) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด ครั้งที่ 1 ณ รร.อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผ่าน ชุมชน 4 พื้นที่นำร่อง (ลำพูน, ราชบุรี, สกลนคร และกรุงเทพฯ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่นำร่องธรรมนูญสุขภาพกัญชาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านแนวคิด
“แม้จะมีความแตกต่างของผู้คน วิถีความเชื่อ และบริบทพื้นที่ทางสังคม
แต่มีโจทย์ร่วมที่เหมือนกันคือ การมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนในชุมชน
โดยใช้รูปแบบ/วิธีการตามวิถีของแต่ละพื้นที่
มีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการใช้กัญชาในทางที่ผิด”
………….