วันที่ 22 กันยายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ร่วมกับ ผู้บริหาร อบต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จัดเวทีนำเสนอบทเรียนพื้นที่ตัวแบบจากการขับเคลื่อนงานร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยอาสาสมัครภาคประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส.โดยมีตัวแทนของพื้นที่ตัวแบบจำนวน 3 พื้นที่ร่วมสะท้อนชุดความรู้จากการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

  • พื้นที่ตัวแบบที่ 1 กลุ่มเยาวชนบ้านนาค้อใต้ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  • พื้นที่ตัวแบบที่ 2 บ้านกูแบรายอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
  • พื้นที่ตัวแบบที่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภาคีจากภาคส่วนที่หลากหลายอาทิเช่น สส.กัณวีย์ สืบแสง สส.พรรคเป็นธรรม,นายอดุลย์ สาฮีบาตู นายก อบต.ตะมะยูง พร้อมคณะผู้บริหาร,ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และภาคีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.ศรีสาคร โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นมากกว่าเวทีการพบเจอ เพื่อสะท้อนบทเรียนการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบแต่เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้บรรยากาศความใกล้ชิด ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นการให้พื้นที่แห่งโอกาสกับคนทุกเพศวัย ทุกระดับ เป็นพื้นที่กลางที่ปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ท้ายสุดของการจัดกิจกรรม เราได้ 4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ระยะสั้น) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา