เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดเวที Focus group Discussion. ผู้นำ/แกนนำชุมชน, อสส. ชาวบ้านและกลุ่มเด็กเยาวชนพื้นที่ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ร่วมเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดและนโยบายกัญชาเสรีของรัฐ ในมุมมองต่างๆของภาคประชาชน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อยากจะแก้ไข ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการสร้างชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชน โดยโครงการนี้จัดภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่นำร่องธรรมนูญสุขภาพกัญชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน