มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก(สำนัก 1) สสส. ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ภูมิภาคและการติดตาม (monitoring)  ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน วันที่ 29 กันยายน 2565 @Phu-Nga Hotel จ.พังงา
“การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนงานของแกนนำภาคประชาชนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันคุณภาพชีวิตที่ดีคือต้องเชื่อมโยงทุกมิติตั้งแต่ระดับครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ภาครัฐ เศรษฐกิจสังคม”
โจทย์หลักและโจทย์สำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต
คือ 1. การเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
      2. การเชื่อมต่อให้ทุกภาคส่วนเห็นปัญหาร่วมกันและร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
      3. การพัฒนาข้อเสนอต่อฝ่ายนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
โจทย์เหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานการเปิดใจ เข้าใจ และยอมรับความจริงร่วมกัน
ว่าสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ไม่ปกติแล้ว และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น
หากไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ข้อสรุปจากกิจกรรมเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชน
ในระดับพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์
และผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน