มุมมองและเสียงสะท้อนของภาคีในพื้นที่ ต.พลายชุมพล ต่อประเด็นการขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดตำบลพลายชุมพล/สานฝันเพื่อวันใหม่
😀 เปลี่ยนภาพจำใหม่ ลบภาพจำเดิม เดิม
😀 ไม่ตีตรากับพื้นที่ที่เคยมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
😀 ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดกับทุกคนให้โอกาสกับผู้ที่เคยหลงผิดอย่างจริงใจ ทำให้คนทำงานมีความสบายใจและปลอดภัยกับการขับเคลื่อน
😀 เด็กทุกคนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนร่ำรวย หรือยากจน บางครอบครัวร่ำรวยเงินทองแต่ยากจนเวลาหลายครอบครัวยากจนมีปัญหาครอบครัวแหว่งกลางเด็กขาดโอกาส ขาดทางเลือก
โจทย์สำคัญของการขับเคลื่อนงาน ของ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลพลายชุมพล
1. การทำงานภายใต้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรง
ความซับซ้อนของปัญหา
2. การทำงานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่และ
แก้ปัญหาการเสพซ้ำ ค้าซ้ำ เพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่
3. การสร้างระบบนิเวศทางสังคม(ปัจจัยแวดล้อม)
เพื่อป้องกันการยกระดับพฤติกรรมของเด็กเยาวชน
จากเสี่ยงเป็นเสพ และจากเสพเป็นผู้ค้า
4. ประเด็นการขับเคลื่อนงานภายใต้กฎหมายยาเสพติด(ฉบับใหม่)
วันที่ 6 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.พลายชุมชน จ.พิษณุโลก
เวทีการสร้างความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) และภาคีเครือข่าย (โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตำบลพลายชุมพล/สานฝันเพื่อวันใหม่)