“โลกสมัยใหม่ต้องการการเรียนรู้สูงมากเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้โครงการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก.1) สสส.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการ CBDAC(Context-Based Drug and Alcohol Control)เติมเต็มการเรียนรู้ให้กับแกนนำ อาสาสมัคร กลุ่มเยาวชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลาเพื่อการมองปัญหายาเสพติดและทุกปรากฎการณ์อย่างเข้าใจยิ่งเห็นปม ยิ่งเห็นรากลึก ยิ่งเข้าใจ และหาทางออกจากปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ (BP Grand Tower Hotel) หาดใหญ่

………….