“แม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ แต่เราก็ได้กำไร(ประสบการณ์ การเรียนรู้)”

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้โครงการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก.1) สสส.

จัดเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกภาคีความร่วมมือการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการสัมมนาเพื่อช่วยกันหาทางออกภายใต้แนวคิด
✌️คำนึงถึงการอยู่ร่วมกัน
✌️การสร้างความรู้ใหม่
✌️กลไกการจัดการร่วมของทุกภาคี
(บำบัด ป้องกัน ปราบปราม) ต้องเข้าใจบริบทร่วมกันจริงๆ
✌️การตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การคิดต่อ
✌️สำรวจตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัยที่มีอยู่เดิม
✌️ต้องเข้าใจและรู้แบบลงลึก(ดำให้ลึก)
เพื่อจะได้หาทางออกได้แม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ แต่เราก็ได้กำไร(ประสบการณ์ การเรียนรู้)

ณ โรงแรม ไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

………….