เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เ้รื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่ โดยเวทีนี้ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ นักวิชาการ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการสัมมนา โดยที่เวทีสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพจากระบบสาธารณสุขไปยังกรมราชทัณฑ์ หาศูนย์ care support ที่มีนักจิตวิทยา และเสนอแนะให้นำกลไก 5 ทหารเสือ มาพัฒนางานวิจัย เป็นต้น

สนับสนุนการจัดสัมมนาโดย
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)
ขอบคุณภาพบรรยากาศงานจาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
………….