กิจกรรม “ปฏิบัติการทดลองใช้บทเรียนเพื่อการรู้เท่าทันผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวันเสาร์ ศูนย์แสงอรุณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมจัดโดย มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย โดยการสนับสนุนของ IOGT NTO-Movement และ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส. และโครงการ เครือข่ายภาคประยาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ