การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการตรวจรักษาผู้ป่วยผ่านระบบวิดิโอคอล ด้วยการซักประวัติ ตรวจประเมินและรักษาโรคเรื้อรังที่รับการรักษาต่อเนื่อง และโรคทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ จำเป็นต้องได้รับการรบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเช่นเดียวกับประชาชนในกลุ่มอื่นๆ ของประเทศมารู้จัก การให้บริการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ต้องขัง กับ พญ.ปิยวรรณ คำศรีพล โรงพยาบาลสกลนคร