เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

“ยอมรับความจริง มีระบบกลไกการตรวจสอบ” หลักการพื้นฐานกับพื้นที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ (เรียนรู้/ปรับตัว/รับมือกับการเปลี่ยนแปลง) เพื่อ จัดการกับมายาคติ(Bias)  


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาวะ โดยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ (มศวส.) ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนานโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Hear Our Voice)  ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด หลักการพื้นฐานกับพื้นที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์
📌ยอมรับความจริง
(เรียนรู้/ปรับตัว/รับมือกับการเปลี่ยนแปลง)
เพื่อ จัดการกับมายาคติ(Bias)
📌มีระบบกลไกการตรวจสอบ
เพื่อกระจายอำนาจเพื่อสร้างความสมดุล
โดยภายในกิจกรรมได้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางผู้จัดจะได้นำความคิดเห็นและผลการตอบรับจากการทำกิจกรรมไปต่อยอดเพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป