กิจกรรม KM องค์กรพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนเพื่อลดปัญหาการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ครั้งที่ 1เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Online และ On site ในแต่ละพื้นที่ภายใต้ข้อจำกัดด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ทางศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทดลองจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีมีพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดการองค์ความรู้ จาก 5 พื้นที่

1.ชุมชนขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2.ชุมชนกูแบรายอ จ.ยะลา

3.ชุมชนโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

4.ศูนย์แสงอรุณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

5.ชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.