กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เพื่องานป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดและปัญหาทางสังคม ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ รีเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดย โครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยกลไกเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด และสร้างชุมชนสุขภาวะ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมกับ
T-CEF สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และ IOGT-NTO Movement
กลุ่ม/ชมรม นักเรียน นักศึกษา จำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
1. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
2. แกนนำนักเรียน โรงเรียนไชยะวิทยา จ.สุโขทัย
3. ชมรม ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อสังคมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
4. กลุ่มจวนกั๋นสรรค์สร้าง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย
5. ชมรมยอดหญ้าบนภูสูง มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ จ.เชียงราย แกนนำนักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองในกิจกรรม “ปรับเปลี่ยน เตรียมความพร้อม” และสันทนาการ “จอยๆ ซอยจิ้นรู้” ผ่านข้อคำถามเพื่อวิเคราะห์ตนเอง ได้แก่ 1)อะไรเป็นอุปสรรค/ความท้าทายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของเรา
2)เราคิดอย่างกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สะท้อนความคิด/มุมมองในทุกมิติ)
3)วัดผ้ามาตัดเสื้อ ออกแบบเสื้อตัวใหม่ (ความคาดหวัดจากการเรียนรู้ครั้งนี้)
เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการ “การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชน” (CBDAC: Community-Based Drug and Alcohol Control) เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ผ่านสื่อ และ Games โดย อาจารย์นเรศ สงเคราะห์สุข (ลุงต๋อม) และทีมงาน โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ชุมชุนผ่านการสัมภาษณ์ สำรวจ สอบถาม และใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อสะท้อนปรากฎการณ์ทางสังคม สู่การวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์อย่างรอบด้าน อาทิ ด้านมายาคติ ด้านค่านิยม(การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) และปัญหาเชิงโครงสร้าง เป็นต้นใน 6 พื้นที่ของ จ.เชียงราย ดังนี้
1. วัดห้วยปลากั้ง
2. สิงห์ปาร์คเชียงราย
3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บ้านดู่
4. บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
5. ถนนคนเดินเชียงราย/ ตลาดกาดหลวง
6. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เมื่อลงชุมชน เก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ของสังคมในพื้นที่ที่แตกต่างหลากหลายใน 6 พื้นที่ แต่ละกลุ่มได้แบ่งปันเรื่องราว & แชร์มุมมองจากการลงพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ และร่วมกันเติมเต็มมุมมองซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กิจกรรม “ชวนวิเคราะห์พื้นที่ปลอดภัย” ในสถานศึกษาของตนเองด้วย
หมายเหตุ ก่อนการเริ่มทำกิจกรรมใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้จัดทุกท่านผ่านการตรวจ ATK Covid-19 เรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด