พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคนสร้างได้ “หากเราช่วยกัน”

พื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคนสร้าง “หากพวกเราช่วยกัน”

เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจหลายๆคน “หรือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่จะอยู่ร่วมกับยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย”

READ MORE

8 บทเรียน หมู่บ้านชุมชนต้นแบบสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดภาคเหนือตอนล่าง

สารบัญ

  • พื้นที่ จ.ตาก (บ้านโป่งแค หมู่ 7 ต.วังประจบ อ.เมือง)
  • พื้นที่ จ.สุโขทัย ( บ้านห้วยสัก หมู่ 6 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย)
  • พื้นที่ จ.สุโขทัย ( ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย)
  • พื้นที่ จ.พิษณุโลก (บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง)
  • พื้นที่ จ.กำแพงเพชร (บ้านเกศกาสร หมู่ 2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ)
  • พื้นที่ จ. พิจิตร (บ้านวังแดงเหนือ หมู่.12 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ)
  • พื้นที่ จ. พิจิตร (ชุมชนพร้อมใจ เทศบาลเมืองตะพานหิน)
  • พื้นที่ จ.นครสวรรค์ (บ้านห้วยโรง หมู่ 4 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย)
READ MORE

สรุปการเรียนรู้และสิ่งที่สังคมจะได้รับจากนิทรรศการมีชีวิต

นิทรรศการ Safe Zone For All  จำลองพื้นที่หน้าหมู่ = การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้-ทักษะที่จำเป็น-ตัวอย่างการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของตนเองและดูแลบุคคลในความรับผิดชอบอย่างรู้เท่าทัน สร้างเสริมความเข้มแข็งของตนเองและของครอบครัว รวมถึงของชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย อันเนื่องมาจากความเปราะบางอ่อนแอของสัมพันธภาพครอบครัวและชุมชน

READ MORE

สาระสำคัญ “พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้” รวบรวมจาก 6 เสวนาวิชาการ/แลกเปลี่ยน ประสบการณ์งานป้องกันยาเสพติด

 งานนิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติด Safe Zone for All มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็นที่สาคัญเกี่ยวกับ “การเสพติด” ในความหมายที่กว้างกว่าการเสพยาเสพติดให้โทษ เพื่อสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” เนื่องมาจากความเปราะบางอ่อนแอของสัมพันธภาพในครอบครัวและในชุมชน รวมถึงขาดพื้นที่ส่วนกลางซึ่งสังคมไทยประสบอยู่อันเป็นผลจากบริบทของโลกาภิวัตน 

READ MORE

 รายงานสรุปการจัดนิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติดสร้างสรรค์ 

 สาระสาคัญ 

บทที่ 1 ภาพรวมของงานนิทรรศการวิชาการป้องกันสร้างสรรค์ Safe Zone for All 

บทที่ 2 สรุปผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน 

บทที่ 3 สรุปผลที่ได้รับจากผู้เข้าชมนิทรรศการ 

บทที่ 4 สรุปผลที่ได้รับจากภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินงานป้องกันสร้างสรรค์ 

บทที่ 5 แผนปฏิบัติการป้องกันสร้างสรรค์ต่อเนื่อง 

ภาคผนวก บันทึกวิดิทัศน์ 

READ MORE