วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดเวทีสัมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงซึ่งเป็นเวทีร่วมจัดระหว่างมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดและเทศบาลตำบลโคกม่วง สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส.  โดยเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันระดมสรรพกำลัง ระดมไอเดียจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาตร์การป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อ “ขับเคลื่อนงานไปสู่ภาพฝัน” ร่วมกัน