เวทีเสริมสร้างมุมมองการขับเคลื่อนงานสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดตำบลท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยจัดโดยชมรมสร้างสุขท่าชัย-ศรีสัชนาลัยร่วมกับ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.