“เพราะพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ จึงส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างปัญหายาเสพติดจึงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเรา เป็นเรื่องของทุกคน”

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ โดยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1 )สสส. จัดกิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาสุรายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDAC) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่และสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safezone) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล จ.อุดรธานี
………….