เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเวทีประชุมที่ปรึกษาโครงการฯ และนำเสนอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลลัพธ์ (Evaluation Research) การขับเคลื่อนงานของโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยกลไกเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละภูมิภาค ภาคีวิชาการ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Onsite และ Online กับ 3 ประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้
– แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในระดับชุมชนท้องถิ่น
– การจัดความสัมพันเชิงอำนาจ ชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ
– การพัฒนากลไกกลาง
ณ โรงแรม ibis Styles Chiang Mai