เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 จัดกิจกรรมเวทีสะท้อนจากเยาวชนต่อสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันตก สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส.  ณ โรงแรม ไท่ซาน สวีท อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีโอกาส”พูด คุย รับ ฟัง กัน” “รู้ ทัน การ เปลี่ยน แปลง” เสียงสะท้อนจากตัวแทนเยาวชนและคุณครูผู้ใจดี เทคนิค-อาชีวะ พื้นที่ภาคตะวันตก ต่อสถานการณ์ทางสังคม ปัญหายาเสพติด โดยมีวิทยากรและตัวแทนเยาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกัน ผ่านกลไก

เพราะเงื่อนไขของชีวิต กับสังคมที่ต้องเรียนรู้
บนความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและหลากหลาย
ไม่ใช่ “ก้าวที่ไม่พร้อม” แต่เป็น “ก้าวที่ตั้งใจ”
ก้าวที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเยาวชนในพื้นที่ในทางที่ดีขึ้น
.
ค่อย ๆ เรียนรู้ ค่อย ๆ ก้าวย่าง ค่อย ๆ ขยับขับเคลื่อน
แม้เป็นก้าวเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ และมีค่ามหาศาล
สำหรับเด็กเยาวชน และคนทำงานพื้นที่โซนภาคตะวันตก