วันที่ 21 ตุลาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดได้จัดเวทีประชุมคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (สำนัก1) สสส. โดยที่ประชุมได้รวมเอาเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเสนอแนะแนวทางรวมถึงสะท้อนถึงปัญหาของการแก้ไขนโยบายยาเสพติด ภายใต้ความหวังใหม่ของการก้าวอย่างมีความหวังกับฝั่งการเมืองและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสนใจและเปิดใจเรียนรู้กับกระบวนการการทำงานของตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละภูมิภาค

ที่ขับเคลื่อนงานมาอย่างยาวนานเพื่อปกป้องลูกหลาน ปกป้องคนในพื้นที่ชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อคนทุกคนในสังคม ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ