วันที่ 24-25 กันยายน 2565 @โรงแรมแกลลอรี่ จ.ศรีษะเกษ มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
คณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ภูมิภาคพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบ
จากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนสนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก(สำนัก 1) สสส.
    ภาพปัญหายาเสพติดที่ถูกสะท้อนจากแกนนำเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ความหลากหลายของตัวยาและรูปแบบวิธีการใช้ การเข้าถึง
รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เสพที่มีอายุน้อยลงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่วงจรยาเสพติดที่มากกว่าแค่การอยากรู้อยากลอง
ผลกระทบที่ตามมาคือแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชปัญหาเส้นความสัมพันของคนในครอบครัว ชุมชน สังคมที่ลดน้อยลง
และถูกแทนที่โดยความซับซ้อนของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากปัญหาดังกล่าวทำให้พัฒนาการของเครือข่ายภาคประชาชนพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาขับเคลื่อนงานเชิงป้องกันในรูปแบบที่สร้างสรรค์ปรับรูปแบบ วิธีการ จนเกิดเป็นทักษะในการขับเคลื่อนงานโดยใช้รูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ “ไม่ต้องพูดเรื่องยา”
“ผมชอบฟังมุมมองคนรุ่นใหม่ รับฟังปัญหาที่เขาต้องเจอ
เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้ระยะเวลา
ต้องเรียนรู้ให้มาก ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิดอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เท่าทันปัญหา”
หนึ่งในคำพูดของแกนนำภาคประชาชนพื้นที่อีสานตอนล่าง