การสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย”  Safe Zone  เป็นการสร้างระบบนิเวศทางสังคมเชิงป้องกันที่ทุกคนทุกวัยมีส่วนร่วมทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในชุมชนสังคม ในเขตชนบท ในเขตเมือง และในสังคมออนไลน์ เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการจนเกิดนิเวศทางสังคมที่สามารถปกป้องประชากรในพื้นที่ให้อยู่อย่างปลอดภัยจากอันตรายของ “การเสพติด” ได้ มีกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง ประชากรกลุ่มวัยเสี่ยงสูงใน 3 มิติพื้นฐาน ได้แก่ ปลอดปล่อยพลังสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีและเยียวยาเมื่อประสบปัญหา ขับเคลื่อนด้วยการระดมพลังในพื้นที่เองซึ่งเกิดจากการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม (Volunteerism) และการได้รับประโยชน์ร่วมกันของประชากรทั้งมวลในพื้นที่ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่และเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางใหม่ของสังคมที่จะรับมือกับปัญหาการเสพติดอย่างสร้างสรรค์ในวันข้างหน้า (“การเสพติด” ในความหมายนี้กว้างกว่าการเสพยาเสพติดให้โทษ  ไม่ว่าจะเป็นการติดพฤติกรรม ติดเงิน หรือติดสุข เป็นต้น)