วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทีมประเมินลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดโดยการขับเคลื่อนงานของ ชมรมสร้างสุขท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำระดับชุมชนระดับเครือข่าย เพื่อยกระดับกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนโดยที่ประชุมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการผ่านการนำเสนอของตัวแทนโครงการในชุมชน และได้มีเสียงสะท้อนจากชุมชนฝากผ่านทีมประเมินมาดังนี้

แต่บทเรียนการทำงานทำให้เข้าใจว่า
เราไม่สามารถทำให้ยาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้านชุมชนได้
ถ้ายังมีคนเสพ คนติด และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
การอยู่กับยาเสพติดอย่างปลอดภัย ด้วยรูปแบบวิธีการที่สร้างสรรค์
ป้องกันเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ยกระดับเป็นคนเสพ
ป้องกันกลุ่มเสพไม่ให้ยกระดับเป็นคนค้า คนขาย
การสร้างความเข้าใจกับผู้นำ พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มเสี่ยง
ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ และการให้พื้นที่กับเยาวชน
ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีพื้นที่ให้เด็กได้ร่วมคิดและออกแบบกิจกรรม
ควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นกับกลุ่มผู้ค้า
แม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันในเวลาอันใกล้
แต่เชื่อได้เลยว่า ถ้ามีหนึ่งคนคิด สองคนทำ สามคนขยาย+บอกต่อ
และอีกหลายร้อยคนได้ร่วมรับประโยชน์
“ย่อมจะเกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”