วันที่ 23 กันยายน 2566 ทีมติดตามและเสริมพลังโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด พื้นที่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงถอดบทเรียนที่จะนำไปพัฒนาเป็นชุดความรู้ที่จะนำไปสู่การขยายประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่ทำงาน ตลอดจนการขยายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกลไก
  • ระบบความสัมพันธ์ที่ดี
  • ใช้ความเข้าใจ เปิดใจการการพูดคุย
  • เป็นการจัดการเชิงบวก
  • พื้นที่การเรียนรู้ที่พัฒนาคนควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในรูปแบบที่สร้างสรรค์
    การออกแบบเพื่อยกระดับการเรียนรู้ร่วม