ศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนัก 7 สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว FMAC Pre-Conference workshop,National Conference of Family Medicine 2022 เพื่อต่อยอดและหนุนเสริมการทำงานของเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น
 โดยในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนัก 7 สสส. กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีในการประชุมดังกล่าว พร้อมเปิดเวทีให้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นศักยภาพของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ลงไปทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในระดับพื้นที่ และใช้ต้นทุนที่มีอยู่เข้ามาป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งพบว่าเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการทำงานของระบบบริการปฐมภูมิให้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ