“พื้นที่ปลอดภัย คือพื้นที่ที่มีการจัดความสัมพันธ์แบบเพื่อน การเคารพคนอื่น เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน”
การสร้างพื้นที่ตัวแบบ ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย จึงเป็นการปรับ Mindset ของคนทำงาน เน้นแก้ไขที่ตัวคน ไม่ใช่ที่ตัวยา แม้ไม่สามารถทำให้ปลอดยาเสพติดได้ แต่ทุกคนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัย ลดปัญหาการยกระดับพฤติกรรมของเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ขับเคลื่อนงานผ่านมุมมองปัญหาที่หลากมิติหลุดออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ วันที่หนึ่งของการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการการสร้างพื้นที่ตัวแบบ Model Development ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ณ ibis Styles Chiang mai