กิจกรรมของเรา

FMAC Pre-Conference Workshop , National conference of Family Medicine 2022

การจัดประชุม FMAC Pre-Conference Workshop , National conference of Family Medicine 2022 เป็นการจัดประชุมโดยมีศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine Academic Center : FMAC) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นับเป็นการเปิดตัวการดำเนินงานของ ศูนย์วิชาการเวชศาสต

เข้าร่วมกิจกรรม