รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการลดผู้ต้องขังในเรือนจำ

โครงการกำลังใจ สำนักกิจการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กระทรวงยุติธรรม 

สารบัญ

บทที่ 1 สะท้อนสถานการณ์คนล้นคุกแก่ศาลและบุคลากรยุติธรรม

บทที่ 2 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติระดับสากลต่อการลดทอนความเป็นอาญาและคนล้นคุก

บทที่ 3 สื่อสารองค์ความรู้ด้านการเสพติด (สารเสพติดและพฤติกรรม)

บทที่ 4 ปฏิบัติการนำร่องในเรือนจำ

บทที่ 5 เสนอแนะทางออกต่อการใช้อาญาเฟ้อและลดค้นล้นคุก

READ MORE

 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาวิชาการเชิงระบบเพื่อให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

(ขยายเวลาดาเนินงานจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 

คลินิกให้คำปรึกษำด้านจิตสังคมในระบบศาลจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งของกระบวนกำรยุติธรรมสมานฉันท์เพื่อการเบี่ยงเบนคดีออกจำกกระบวนการยุติธรรมเชิงอาญาอันสืบเนื่องมาจากปัญหานักโทษล้นคุกโดยเฉพำะคดีเสพยำเสพติดซึ่งสะท้อนควำมเป็นมิตรของกระบวนกำรยุติธรรมแบบใหม่ในกำรแก้ไขคนที่กระทำโดยผิดพลำดและคืนคนดีสู่สังคมที่พ้นไปจำกยำเสพติดอย่ำงเด็ดขาด อนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของบริการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ต้องคดีในคลินิกจิตสังคมบำบัดในระบบศาล ศาลจึงเปิดกว้างหาพันธมิตรและทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Multi-disciplinary) ที่จะรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างสาขาที่จะเร่งแก้ไขบุคคลที่ตกอยู่ในสายพานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากระบบยุติธรรมปัจจุบันจะเริ่มแก้ไขฟื้นฟูบุคคลที่ตกอยู่ในกระบวนก่รยุติธรรมเมื่อศาลพิพากษาลงโทษปรับ เมื่อศำลพิพากษารรอกำรกำหนดโทษหรือรอการลงโทษและคุมประพฤติ หรือเมื่อศาลพิพำกษาจำคุกเข้าสู่ระบบราชทัณฑ์ซึ่งอาจ จะช้าเกินไป 

READ MORE